2012-12-29 19:26:14  点击次数:19081  查阅:暂不记录

汉语拼音字母表读法视频

 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm

Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 

 

大写:

小写:

《汉语拼音字母表》 (注意顺序)

声母:b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s w y 单韵母:a o e i u ǔ 复韵母:ai ei ui ao ou iu ie ǖe er an en in un ǔn ang eng ing ong 整体认读音节 zhi chi shi ri zi ci si yi wu yu ye yue yin yun yuan ying

汉语拼音字母表读法及顺序字 母 表:A? Bb Cc Dd Ee Ff G? Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy ZzV 只用来拼写外来语、少数民族语言和方言。声 母 表b  p  m  f  d  t  n  l  g  k  h  j  q  x 玻  坡  摸  佛  得  特  呢  勒  哥  科  喝  基  欺  希 zh  ch  sh  r  z  c  s        知  蚩  诗  日  资  雌  思   韵 母 表a  o  e  ai  ei  ao  ou  an  en  ang     啊  喔  鹅  哀  诶  凹  欧  安  恩  昂     eng  ong             亨的韵母  轰的韵母             i  ia  ie  iao  iou  ian  in  iang  iong      衣  呀  耶  腰  忧  烟  因  央  雍      u  ua  uai  uan  uen  uang  ueng        乌  蛙  歪  弯  温  汪  翁        ü  üe  üan  ün           迂  约  冤  晕 QQ空间模块 汉语拼音字母表 声母表Shengmu list b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w 韵母表Yunmu list a o e i u ü ai ei ui ao ou iu ie üe er an en in un ang eng ing ong 汉语拼音音节表 b ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing p pa po pai pao pou pan pen pang peng pi pie piao pian pin ping m ma mo me mai mao mou man men mang meng mi mie miao miu mian min ming f fa fo fei fou fan fen fang feng d da de dai dei dao dou dan dang deng di die diao diu dian ding t ta te tai tao tou tan tang teng ti tie tiao tian ting n na nai nei nao no nen nang neng ni nie niao niu nian nin niang ning l la le lai lei lao lou lan lang leng li lia lie liao liu lian lin liang ling QQ空间代码g ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng k ka ke kai kou kan ken kang keng h ha he hai hei hao hou hen hang heng j ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing http://www.qqywf.comq qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing x xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing zh zha zhe zhi zhai zhao zhou zhan zhen zhang zheng ch cha che chi chai chou chan chen chang cheng sh sha she shi shai shao shou shan shen shang sheng r re ri rao rou ran ren rang reng z za ze zi zai zao zou zang zeng c ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng s sa se si sai sao sou san sen sang seng y ya yao you yan yang yu ye yue yuan yi yin yun ying w wa wo wai wei wan wen wang weng wu

以上是"汉语拼音字母表读法视频"的相关内容。

本文地址:http://www.cnlangs.com/news-166.html , 转载请保留.

上一篇:汉语字典第6版 下一篇:汉语拼音学习软件下载